Jak stworzyć loadbalancer za pomocą NGINX


W dzisiejszym poradniku dotyczącym administracji serwerami dowiesz się jak uruchomić loadbalancer w NGINX w kilka minut.

 

Zainstaluj na swoim systemie oprogramowanie poleceniem

yum install nginx -y

Przejdź do plików konfiguracyjnych NGINX i w katalogu conf.d utwórz plik o nazwie

loadbalancer.mojadomena.pl.conf

Uzupełnij ją o treść

upstream aplikacja {
least_conn;
server 172.0.0.1:80;
server 172.0.0.2:80;
}

server {
listen 443 ssl;
server_name mojadomena.pl;

ssl_certificate /etc/nginx/ssl/nginx.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/nginx.key;

location / {
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_pass http://aplikacja;
proxy_read_timeout 900s;
}
}

server {
listen 80;
server_name mojadomena.pl;
return 301 https://$server_name$request_uri;
}

Wystarczy zamienić dwa miejsca aby to działało oraz wygenerować SSL

server_name mojadomena.pl;

W sekcji

server 172.0.0.1:80;
server 172.0.0.2:80;

IP należy zamienić na swoje

Dodaj komentarz