Zmiana trybu pracy MySQL


Dodaj do pliku my.cnf
[mysqld]

sql_mode=STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ALLOW_INVALID_DATES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION

Sprawdzenie silnika

select @@global.sql_modeset global

 

Przykładowe rozwiązanie z błędną datą

Wstaw do pliku my.cnf

[mysqld]
sql_mode=ALLOW_INVALID_DATES

Dodaj komentarz